ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Екологични лагери в лесопарк „Бакаджик“

   

    Екологичен лагер се проведе в посетителския център на община Тунджа, в

 лесопарк „Бакаджик“за ученици от тунджански училища. Еколагерите са част

 от дейностите по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове

 в мрежата Натура 2000, чрез подхода Водено от общностите местно развитие в

 територията на МИГ Тунджа“, който се осъществява от фондация „Екология,

 Комуникации и общество“. Финансирането му е по ОП „Околна среда“. В първия

 тридневен лагер се включиха учениците от ОУ „Христо Ботев“ с. Кукорево,

 ръководени от г-жа Перчинска и образователния медиатор Т.Мутафова. 

   Всеки ден те изслушваха занимателни образователни беседи на експертите на

 фондацията, по време на ежедневните походи те търсиха местообитанията на

 видовете, извършваха наблюдения с бинокъл и се включиха активно в актьорските

 задачи, с които по-лесно усвояват правилата за опазване на гората и защитените видове.