ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Млади еколози

   

   Учениците от ОУ Хр. Ботев с. Кукорево с голям ентусиазъм участваха в тридневен детски лагер провел се от

05.09.2021 до 07.09.2021 г. в местността Бакаджика.

    С наше партньорство фондация Екология,Комуникации и общество осъществи проект с наименование

-Подобряване на природозащитното състояние на видовете в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в

територията на МИГ Тунджа.

     Незабравими дни –красива природа, чист въздух и занятия с екологична насоченост уплътняваха времето на 

децата.  Аниматорите –батко Тони и кака Янка по най-увлекателен и достъпен начин, разказваха на децата за

Червенокоремна бумка ,Южен гребенест тритон, Обикновена блатна костенурка, Средиземноморски и

Южен подковонос , Остроух , Дългопръст и  Голям нощник , Дългокрил прилеп, различните видове змии и

други защитени видове в местността .

    Забавни ролеви  игритопъл чай и оживени дискусии вечер край камината ,накараха децата не само да

обикнат природата ,но  и да имат отговорно отношение към нея. Накрая всички се разделихме с тъга ,но и с

огромно желания такива добри инициативи  да продължат!