ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

                                                                        

                                                             ПОКАНА

                                   Уважаема госпожо/ Уважаеми господине,

       За подпомагане дейността на развитието на ОУ ” Христо Ботев” и на

    граждански  контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1

    от Правилник за създаването на , устройството и дейността на обществените

   съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерството

   на образованието и науката, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои избор

   на нови членове на Обществения съвет към училището.

     Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на   

   училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна

   работа с родителите, каня Вас на 13.10.2022 г. от 17,00 ч. в ОУ ” Христо Ботев”

   с. Кукорево, ул. ”Тунджа” № 6 за провеждане на събрание на родителите

   при следния дневен ред:

    1. Запознаване с Правилник за създаването на , устройството и дейността на

   обществените съвети към детските градини и  училищата.

    2. Избор на представители на родителите- членове на Обществения съвет към

  ОУ ” Христо Ботев” Правомощията на Обществения съвет са оповестени на

  сайта на ОУ ” Христо Ботев”

     Разчитам на активното Ви участие в дейностите на училището.

 

         С уважение, Т. Иванова – директор на ОУ ” Христо Ботев”