ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Политика на Община „Тунджа“

       Политиката на Община „Тунджа“ в сферата на Образованието винаги е била последователна и съобразена с реалните условия в страната. Ръководството на общината целенасочено се стреми към това да предостави оптимални условия, за да могат децата и учениците да получат такова образование и подготовка, с които да се чувстват равнопоставени и конкурентноспособни на своите връстници не само в България, но и в Европа. 

   Общинската училищна инфраструктура за учебната 2019-2020 година включва 10 училища, като 2 от тях са начални, 6 основни, едно обединено училище и едно средно училище. Във всички училища е организирано целодневно обучение и за всички ученици, обхванати в целодневна организация е осигурено обедно хранене и безплатен транспорт. Осигурени са учебници и учебни помагала за предстоящата учебна година, задължителна училищна документация. 

    През учебната 2019/2020 година Община „Тунджа“ съвместно с общинските образователни институции продължава работата по проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0013-C01 и регистрационен номер BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1. Договорът е в сила от 6 март 2019 г. на обща стойност 889 917,41 лв. В изпълнение на Дейност 6 „Общностни дейности и кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност“ е променен облика на общинските образователни институции, като са реализирани фасадни живописни рисунки върху сградите на : Основно училище „Христо Ботев“, с. Ботево; Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново; Начално училище „Васил Левски“, с. Завой; Начално училище „Св. Климент Охридски“, с. Крумово; Основно училище „Христо Ботев“, с. Кукорево; Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза; Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица; Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево; Детска градина „Щурче“, с. Кукорево; Детска градина „Изворче“, с. Кабиле. 

    По традиция кметът и неговия екип, както и служители на общината споделят откриването на учебната година и за началото на учебната 2019-2020 година, всички деца в подготвителните групи и първокласниците получиха като подарък книгата на Генка Богданова. „Звездана“, издадена с подкрепата на Община „Тунджа“