ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Мисия и визия

                                                                                  Мисия

    Мисията на основно училище „Христо Ботев„ село Кукорево е да

  подпомага учениците в развитието и усъвършенстването им в оптимална

  училищна среда с квалифицирани учители и в партньорство с родителите.

  Усилията ни са насочени към придобиване от учениците, не само на базово

  образование, но и на  актуални знания, умения и компетентности, които са

  им необходими, за да се  реализират успешно в социалната среда, с проява

  на  уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено

  поведение.

                                                              Визия

   Основно училище „Христо Ботев„ село Кукорево да се утвърждава и

   развива като общинско средищно училище, предоставящо качествено

   и актуално образование, в което се прилагат  съвременни педагогически

   технологии, което ангажира, подпомага и стимулира  учениците и ги

   прави значими в  учебния и извън учебния процес, владеещи полезни 

   компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват

   и  прилагат за себе си и в полза за общността.