ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

История на училище " Христо Ботев" село Кукорево

     В 13-вековната история на България винаги са се откроявали

  усилията  на народа за духовното му израстване.В борбата за

  национално и социално освобождение народът води борба не само

  с оръжие в ръка, но и с помощта  на знанието. През епохата на 

  Възраждането всички родолюбиви българи  ясно осъзнават,

  че докато има просветно дело в училищата, народът не може

  да изчезне.Българското просветно  дело има вековна история,

  защото вечна  е жаждата на българина към знания, към  светлина.

  Училището е свещено за нашия народ. То играе голяма роля за

  създаването и укрепването на българския  национален дух.

       Родното училище!

 Това е нашият втори дом. Всеки от нас е скътал в сърцето си

  мили спомени  от своето  детство, от първите ученически трепети,

  от първите си и любими   учители.

  Будни Кукоревци само една година след Освобождението от

  османско иго през 1879 година, решават да открият училище в селото.

  Одобряват една подходяща селска къща и на собствени разноски

  изпращат да се подготви за учител грамотно за времето си момче 

  Господин Иванов. След няколко  месеца се завръща като учител

  и работи в училището до1885 година,  като обучава само момчета

  до IV отделение.

  Броят на учениците се увеличава, но второ учителско място се открива

  едва в 1907  година.

   През 1888 година е построена специална сграда за училище, а от 1908

  година училището се помещава в две сгради. Първата жена учител е

  назначена през  1911година и учителства заедно с Манол Лянов , а от

  1911 до 1913 година като втори учител е назначена Стефка Котарова

  от Ямбол– първата учителка на Кукорево.

   През учебната 1913/1914 година за втори учител е назначен Иван Русев.

   През учебната 1914/1915 година по време на Първата Световна война

   учителят   Лянов учи децата сам, помага на селяните и допринася за

   културното им израстване.

   През учебната 1918/1919 година отново се открива второ учителско

   място  и е назначен  Георги Василев от Ямбол, който учителства до

   15.10.1923година, а на неговото  място до 1952 година е назначена

   Милка Шейтанова от Ямбол, завършила  Ямболското  смесено

   педагогическо училище.

   От учебната 1920 година директор на училището става Мария Иванова

   от Ямбол и  учителства до 1928 година. Поради увеличаващият се

   брой ученици освен в  сградата на  училището започва да се използва

  за учебни цели и сграда, която е  построена за  общинска канцелария и

  служи за училище от 1920 година.

  На новооткритото място е назначен Михаил Иванов от село Кукорево.

  Той е  първият редовен местен учител до края на учебната 1927/1928

  учебна година и  тогава в селото е назначен Дичо Янков Терзиев от 

  село Кукорево, който е вторият местен учител.

   През  учебната 1928/1929 година в училището в Кукорево са двамата

  местни учители  Михаил Иванов, Дичо Терзиев и Милка Шейтанова.

   През 1929/1930 учебна година учебната година започва по нов начин

   с отслужване  на  водосвет на 16.09.1929 година. На 6 юни са проведени

   беседите с учениците,  а на 9 юни е проведено утрото за края на

   учебната година и са раздадени  удостоверенията на учениците.

   През учебната 1930/31 година към училището се организират вечерни

   курсове за  ограмотяване на възрастни. По решение на Училищното

   настоятелство се взема решение  за изсичане на гората в местността 

   Поляните, а с получените средства да започне строеж на ново училище

   в селото.

  През 1934 година започва строежа на новата учебна сграда с 4 учебни

  стаи. През същата  година се създава училищна община, в която влизат

  селата Кукорево, Окоп, Чарган, Калчево, Стара река и Могила.

  През 1937 година се открива втори  прогимназиален клас.

  Нараства броя на учениците, а в училището идват да учат  и

  деца от всички села на общината.

   На 7.10.1938 встъпва в длъжност учителят Борис Колев Стамболов,

   който  по–късно става директор на училището в село Кукорево,

   а като педагогически авторитет спомага за издигането на училището,

   като истински просветен център до 1946 година.

   През 1940 година постъпва на работа учителя Тоньо Динев Дончев,

   който за първи път създава ученически хор. На 23. 11. 1947 година се

   сформира за първи път родитело- учителски комитет, а на 1.02.1948

   година се откриват курсове за ограмотяване.

   През учебната 1951/52 година в училището е назначена първата

   местна  учителка Радка Петрова Добрева-Николова. Изнасят се

   доклади, пиеси и се организират вечеринки, за обогатяване и

   разнообразяване на културно–масовата дейност не  само в

   село Кукорево, но и в селата Калчево,Окоп, Ханово, Тенево и

   други. Така през 1958 година училище „Христо Ботев“ в село

   Кукорево е окръжен първенец в  художествената  самодейност.

    През 1958 година училището е окръжен първенец в

   художествената самодейност. Утвърждават  се традиционни

   културни прояви в селото и започва активна дейност на 

   учениците чрез  включване в съвместни тържества и

   програми на селото.

   От 1963 до 1973 година директор на училището е назначен

   Пеньо Петков Добрев, който продължава традициите за

   обогатяване и разнообразяване на образователната и  

   културно–масовата дейност в училището.

  От 1973 до 1992 година директор на училището е Донка

   Желева Дичева, специалист с висше педагогическо образование,

   специалност- руска филология започва с  внедряването на нова

   учебна програма. Подобрява се материално- техническата база. 

   През 1978 година училището е водоснабдено,  а през 1981

   година е пуснато в  експлоатация парно отопление, което създава

   условия за провеждане на високо ниво на  учебно-

   възпитателния процес.

   От 1992 до 2005 година с четиригодишно прекъсване на 

   административна работа директор на училището в Кукорево

   е г-жа Мария Ст. Бейчева.

    През 2006, 2007 и 2008 година директор на училището е младият и

    амбициозен с изключително професионално отношение към

    учебно-възпитателния процес  г-н Станчо  Димитров Ставрев.

    Благодарение на  подготвените и спечелени проекти и

    иновативните методи на обучение, училище „Христо Ботев“

   се превръща с еталон за училищата на община Тунджа.

   През 2006 година е открита новооборудвана класна

   стая, финансирана от Обществена фондация „ Мостове над Тунджа“.

   От 2008 до 2018 година директор на училището в Кукорево е г-н

   Коста Славов Главчев, който с богатия си и дългогодишен опит като

   директор на ОУ„ Васил Левски“ в село Калчево, община Тунджа

   допринася, за издигане на учебно-възпитателния процес на ново

   съвременно ниво с обогатяване на  знанията  на учениците чрез

   работа по проекти и подобряване на уменията чрез дейности

   по интереси.

    От декември 2018 година директор на учебното заведение е госпожа

    Тинка Господинова Иванова, която ръководи учебното заведение,

    като изгради учителски  екип, който работи за повишаване на

    компетентностите на учениците, чрез прилагане на  съвременни

    педагогически технологии ангажирайки, подпомагайки и

    стимулирайки учениците, да се чувстват значими в учебния и

    извън учебния процес.

    Подобрява се материално-техническата база и столовото хранене.

    Училището изпълнява редица  проекти и национални програми,

    чрез които се преодоляват   обучителни затруднения на  учениците,

     развиване на способностите им, повишаване на мотивацията за

     учене и активно участие в училищния живот. Наложилият се стил   

    на екипност в работата и  партньорство с родителите водят до

    повишаване на позитивната характеристика и  добрият

    имидж на училището.

    В своята дългогодишна история училище ” Христо Ботев” в

    село Кукорево е играло и играе прогресивна роля за развитието

   на просветното дело, което с всяка изминала година утвърждава

   своето име и авторитет, полагайки усилия, за да бъде достоен  

   наследник на добрите традиции на училището от славното,

   историческо минало.