Google PlusFacebookYoutube
ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Проекти

 

   1. Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,

 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование

 за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), 2014 – 2020 г.

 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските

 структурни и инвестиционни фондове

 

  2.Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за

 утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма

 „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

 (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез

 Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

  3.Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп

 до училищно образование в условията на кризи“,

 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование

 за интелигентен растеж” (ОП НОИР), съфинансирана от

 Европейския съюз чрез Европейските структурни и

 инвестиционни фондове

 

  4. Проект "Компас"

 

  5.Проект,,Изграждане на мини парк с учебно-творчески

 център в училищния двор на ОУ ,,Христо Ботев“,

 с. Кукорево към ПУДООС